Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hyvinkään taidekoulun tuki ry:n (ylläpitää Hyvinkään taidekoulua) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2019. Viimeisin muutos 1.4.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Hyvinkään taidekoulun tuki ry, Uudenmaankatu 17, 05800 Hyvinkää

info@hytakoilta.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anne Oksanen, anne.oksanen@hytakoilta.fi, 040 727 6978

3. Rekisterin nimi

Postituslista ja koulutusten osallistujatiedot.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- Käsittelemme rekisterissä Hyvinkään taidekoulun koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden ja osallistuneiden henkilötietoja. Tietoja käytetään koulutusten ja tapahtumien järjestämistarkoituk-sessa, jotta voimme tarjota sinulle onnistuneen oppimiskokemuksen sekä varmistaa oppimiselle sopivan ympäristön. Keräämiämme henkilötietoja käytetään myös lakisääteiseen tilastointiin ja arviointiin sekä julkisen rahoituksen vaatimana tositemateriaalina. Käsittelyperusteenamme on koulutuksen järjestämistarkoituksiin liittyvissä asioissa sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano tai sinun eli rekisteröidyn antama suostumus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme koulutuksen tai tapahtuman järjestämisen kannalta oleellisia tietoja, kuten nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita antamiasi tietoja, jotka ovat välttämättömiä koulutukseemme tai tapahtumaamme osallistumiseksi. Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi koulutuspalveluiden osallistumis- ja perumistiedot, uutiskirjeen lähetykseen tarvittavat tiedot, asiakaspalvelutilanteisiin liittyvät tiedot, palautteen keräämiseen tarvittavat tiedot)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).